Zarząd Banku Spółdzielczego w Załuskach z w o ł u j e Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Załuskach, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r.                              w Dworku Marzenie w Przyborowicach Górnych 5.

I termin- godz. 14:30                                               II termin- godz. 15:00

Porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2.   Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.   Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

4.   Przyjęcie regulaminu Zebrania i porządku obrad.

5.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

6.  Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach za 2017 rok, z wykonania uchwał z poprzedniego ZP, wniosków z Zebrania Grup Członkowskich.

7.    Przedstawienie sprawozdania finansowego z opinią biegłego rewidenta za 2017 rok.

8.    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.

9.    Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności Banku.

10.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał.

11.  Podjęcie Uchwał w sprawie:

a)  zatwierdzenie sprawozdania finansowego - Uchwała NR 1/ZP/2018,

b)  zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku - Uchwała Nr 2/ZP/2018,

c)  udzielenie absolutorium Członkom Zarządu – Uchwała Nr 3,4,5/ZP/2018,

d)  podział zysku netto za 2017 rok – Uchwała Nr 6/ZP/2018,

e)  oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań – Uchwała Nr 7/ZP/2018,

f)  zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej – Uchwała Nr 8/ZP/2018,

g) określenie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Załuskach na 2018 rok-            Uchwała Nr 9/ZP/2018.

12.   Przedstawienie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

13.  Wolne wnioski.

14.   Zamknięcie obrad.

   Protokół z poprzedniego ZP jest dostępny w sekretariacie BS w Załuskach.

                                                  Ze spółdzielczym pozdrowieniem

 
 
 
 
 
 

KONTAKT

Bank Spółdzielczy w Płońsku
Oddział w Załuskach
Załuski 36A
09-142 Załuski
tel. (23) 661 96 12
tel. (23) 661 96 67
centrala@bszaluski.pl

Godziny otwarcia: 8.00 -16.00
Kasa czynna: 8.00 -15.40

 
 
 
 
 

Bank Spółdzielczy w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 28, tel. 23 663 09 31, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS-0000049877, NIP: 567-00-05-918, REGON: 000508945, Kod SWIFT: POLUPLPR
© Bank Spółdzielczy w Płońsku. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunki korzystania z serwisu.

 
 
 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2011 - 2012 © bszaluski.pl , projekt i wykonanie: Avero we współpracy z Software & Service.